ALGEMENE FACTURATIE VOORWAARDEN

ALGEMENE FACTURATIE VOORWAARDEN

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verstrekte diensten zowel wat betreft verkoop, verhuur en rentmeesterschap ongeacht of de klant een particulier dan wel een professioneel is. 

Bij de ondertekening van de overeenkomst waarin onze diensten worden omschreven bevestigt de klant dat deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de klant. 

Deze laatste erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en deze integraal zonder voorbehoud te aanvaarden. Van onze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

1.     De inhoud van de diensten wordt omschreven in de overeenkomst en hiervan kan enkel mits wederzijds akkoord en schriftelijk worden afgeweken.
2.     De diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. De overeenkomst regelt de duur ervan en de modaliteiten met betrekking tot de beëindiging.
3.     De diensten worden conform de overeenkomst aan de klant gefactureerd. Behoudens schriftelijk protest binnen 8 dagen na de factuurdatum wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
4.     De door de klant verschuldigde vergoedingen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.
5.     In geval van laattijdige betaling van een factuur is de klant gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag op het openstaand saldo van de factuur, met een minimum van 100 EUR. Tevens is de klant een intrest verschuldigd van 10 % per jaar tot de datum van volledige betaling.
Zowel de schadevergoeding als de intresten zijn van rechtswege zonder ingebrekestelling verschuldigd.
6.     Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort zonder dat de klant om enige dienst of prestatie kan verzoeken tot alle openstaande facturen zijn betaald. Het onbetaald blijven van facturen kan in hoofde van de dienstverlener een reden zijn om de overeenkomst als verbroken lastens de klant te aanzien.  Alsdan is de klant gehouden tot vergoeding van alle door de dienstverlener geleden schade en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.
7.     Elk geschil tussen partijen is onderworpen aan het Belgisch recht.  Enkel de rechter waar de zetel van de dienstverlener is gevestigd, is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen tussen partijen.

Appelblauwzeegroen logo
Ons bedrijf
Vestinglaan 55
2650 Edegem
03 303 90 73
Social